Tin tức

CHỨC NĂNG NHIÊM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ 

 

I. Đội trưởng mục tiêu.

 

Chức Năng Và Nhiệm Vụ.

 • Nắm rõ sơ đồ mục tiêu, các khu vực nhạy cảm, quan trọng.
 • Xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí bảo vệ. Tham mưu, hỗ trợ cho phòng nghiệp vụ xây dựng phương án bảo vệ tại mục tiêu.
 • Nắm rõ quy trình xuất nhập hàng, quy trình bảo vệ tại mục tiêu và các nội quy, quy định của đơn vị chủ quản.
 • Chịu trách nhiệm triển khai công việc đến nhân viên và giám sát việc thực hiện đem lại hiệu quả cao nhất.
 • Thực hiện và duy trì nghiêm túc một cách hiệu quả các nội quy quy định và phương án bảo vệ đã được triển khai.
 • Phân công sắp xếp lịch trực hàng tuần tại mục tiêu phù hợp với năng lực quân số mình quản lý.
 • Thực hiện việc chấm công hàng tháng gửi về công ty để làm lương, việc chấm công phải rõ ràng, chính xác và có sự xác nhận của nhân viên trước khi nộp về công ty.
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn nhân viên cách sử dụng và bảo quản các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ đã được trang bị.
 • Tổ chức họp đội hàng ngày để quán triệt công việc còn tồn đọng cũng như triển khai công việc mới.
 • Chịu trách nhiệm trước công ty về chất lượng, kết quả thực hiện công việc tại mục tiêu.
 • Chịu trách nhiệm trước công ty về các sự cố, hậu quả do mình hoặc nhân viên tại mục tiêu không hoàn thành nhiệm vụ gây ra.
 • Thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng, ngoài việc hoàn thành tốt công tác bảo vệ còn phải làm hài lòng khách hàng về thái độ, phong cách phục vụ.
 • Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo nhân viên. Chịu trách nhiệm trước BGĐ công ty về chất lượng, hiệu quả thực hiện công việc.
 • Nhắc nhở, lập biên bản và xử lý bước đầu khi nhân viên vi phạm nội quy công ty, nội quy của chủ quản hay thực hiện nhiệm vụ không đúng với phương án bảo vệ đề ra sau đó báo cáo về phòng nghiệp vụ.
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất công tác thực hiện trong tuần và tình hình an ninh tại mục tiêu về Ban Giám Đốc và Phòng Nghiệp Vụ.
 • Thực hiện công tác tự kiểm tra bằng Bin bản tự kiểm tra hàng tuần và gửi về cho phòng nghiệp vụ công ty.
 • Thực hiện các công việc khác mà cấp trên giao phó.

 

Quyền Hạn Của Chỉ Huy Mục tiêu.

 • Đề xuất các phương án bảo vệ và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất đến với đơn vị chủ quản và Ban Giám Đốc Công Ty.
 • Yêu cầu Ban Giám Đốc và Phòng nghiệp vụ hỗ trợ khi có sự cố xảy ra vượt quá thẩm quyền, khả năng giải quyết/xử lý của mình.
 • Lập biên bản các trường hợp vi phạm kỷ luật tại mục tiêu chuyển về phòng nghiệp vụ xử lý.
 • Đề xuất khen thưởng và kỷ luật đối với nhân viên dưới quyền mình quản lý nếu có thành tích tốt.
 • Đánh giá phân loại chất lượng từng nhân viên hàng tuần, hàng tháng gửi về phòng nghiệp vụ công ty để cập nhật theo dõi.
 • Đề xuất kế hoạch đào tạo tại chổ những nhân viên không đạt yêu cầu về nghiệp vụ cũng như không có ý thức chấp hành nội quy lao động.
 • Được phép kiểm tra mục tiêu bất kỳ thời gian nào nhưng khi đến kiểm tra mục tiêu chỉ huy mục tiêu tuyệt đối phải đúng tác phong và điều lệnh.
 • Giải quyết cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu thuộc khu vực mình quản lý nghỉ phép theo quy định tối đa 3 ngày và báo ngay phòng nghiệp vụ nhưng phải đảm bảo đủ nhân lực để thực hiện công việc tại mục tiêu.
 • Có quyền đề xuất lên phòng nghiệp vụ hay các cấp lãnh đạo thay đổi nhân viên bảo vệ tại mục tiêu mình quản lý vì một lý do nào đó như vi phạm kỷ luật, không đáp ứng được yêu cầu công việc tại mục tiêu.
 • Có quyền đình chỉ công tác lập tức ngay tại mục tiêu đối với nhân viên bảo vệ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hay vi phạm kỷ luật có hệ thống trong khi đang làm nhiệm vụ, khi đình chỉ nhân viên phải sắp xếp người thay thế.

 

 

II. Ca trưởng.

 

Chức Năng Và Nhiệm Vụ

 • Nắm rõ sơ đồ mục tiêu, các khu vực nhạy cảm, quan trọng.
 • Xây dựng bản mô tả công việc cho các vị trí bảo vệ. Tham mưu, hỗ trợ cho phòng nghiệp vụ xây dựng phương án bảo vệ tại mục tiêu.
 • Nắm rõ quy trình xuất nhập hàng, quy trình bảo vệ tại mục tiêu và các nội quy, quy định của đơn vị chủ quản.
 • Chịu trách nhiệm triển khai công việc đến nhân viên và giám sát việc thực hiện đem lại hiệu quả cao nhất.
 • Thực hiện và duy trì nghiêm túc một cách hiệu quả các nội quy quy định và phương án bảo vệ đã được triển khai.
 • Phân công sắp xếp lịch trực hàng tuần tại mục tiêu phù hợp với năng lực quân số mình quản lý.
 • Thực hiện việc chấm công hàng tháng gửi về công ty để làm lương, việc chấm công phải rõ ràng, chính xác và có sự xác nhận của nhân viên trước khi nộp về công ty.
 • Nhận nhiệm vụ trực tiếp từ chỉ huy mục tiêu, hoặc chỉ đạo gấp/quan trọng từ phòng nghiệp vụ.
 • Điều phối các nhân viên trong ca làm việc tại các vị trí đúng yêu cầu công việc.
 • Giám sát các hoạt động của nhân viên bảo vệ đang làm việc trong ca.
 • Kiểm tra đôn đốc các nhân viên làm việc đúng giờ, thực hiện đúng nội quy quy định của công ty, thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ phương án bảo vệ đã đưa ra.
 • Theo dõi bàn giao ca ghi chép cập nhật sổ sách tỉ mỉ cụ thể chính xác từng hạn mục bàn giao lại cho ca sau. Kiểm tra các loại công cụ hỗ trợ và các loại tài sản, trang thiết bị khác trong ca trực.
 • Kiểm tra các loại sổ sách và các giấy tờ file mẫu khác liên quan đến ca trực.
 • Hiểu biết nghiệp vụ, thay mặt chỉ huy mục tiêu, xử lý các tình huống, sự cố xảy ra trong ca trực.
 • Triển khai thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt và các yêu cầu của chỉ huy mục tiêu, phòng nghiệp vụ bảo vệ và những yêu cầu của đơn vị chủ quản.
 • Lập biên bản, báo cáo sự việc xảy ra trong ca trực cho chỉ huy mục tiêu và đơn vị chủ quản.
 • Đảm bảo ca trực luôn được an toàn bằng việc thường xuyên tuần tra kiểm soát an ninh quang mục tiêu, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố.
 • Chịu trách nhiệm trước đội trưởng mục tiêu và phòng nghiệp vụ công ty về kết quả thực hiện công việc, nhân viên vi phạm trong ca.
 • Chịu trách nhiệm trước công ty về các sự cố, hậu quả xảy ra do nhân viên trong ca không hoàn thành nhiệm vụ gây ra.

 

Quyền Hạn Của Ca Trưởng

 • Đề xuất các giải pháp, phương án bảo vệ nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ.
 • Được quyền đề xuất, kiến nghị, phản biện về các yêu cầu không hợp lý từ cấp trên.
 • Lập biên bản nhân viên vi phạm trong ca trực, vi phạm nội quy lao động, quy chế hoạt động đồng thời báo cáo ngay sự việc cho chỉ huy mục tiêu.
 • Có quyền đình chỉ tại chổ bất kỳ nhân viên nào vi phạm (không được làm gián đoạn công tác đảm bảo an ninh).
 • Có quyền đề xuất khen thưởng hay kỷ luật bất cứ nhân viên nào trong đội.

 

 

III. Nhân Viên Bảo Vệ.

 

Trách nhiệm của nhân viên.

Nhân viên bảo vệ phải thực hiện nghiêm chỉnh những nội quy – quy định sau đây nhằm nâng cao vai trò của lực lượng bảo vệ trong bộ máy quản lý của khách hàng đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu do BGĐ đưa ra.

 • Thực hiện tốt thời gian làm việc được phân công theo ca, có mặt tại mục tiêu trước 15 phút trước khi nhận ca để giao nhận ca theo quy định.
 • Thực hiện mọi chế độ về tác phong điều lệnh. Quần áo, đầu tóc, móng tay phải được ủi phẳng và cắt ngắn trước khi nhận nhiệm vụ.
 • Khi nhận ca phải thực hiện chế độ chào điều lệnh theo quy định. Quy trình giao nhận ca phải cụ thể rõ ràng từng danh mục tài sản thực tế.
 • Kiểm đếm số lượng tài sản, CCHT, tình hình an ninh vị trí trước khi nhận ca sau đó ký sổ nhân ca cho ca trước ra về.
 • Quá trình làm việc phải nghiêm túc, thái độ tiếp xúc với khách hàng phải nhã nhặn, lịch sự.
 • Làm việc theo nội quy lao động của công ty, quy định của khách hàng và phương án bảo vệ, mô tả công việc tại mục tiêu.
 • Chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên.
 • Trong ca trực tuyệt đối không được làm việc riêng, không mang rượu, bia, các chất kích thích, chất nổ, chất gây cháy vào khu vực làm việc và mục tiêu bảo vệ.
 • Không tiếp khách riêng của mình tại nơi làm việc.
 • Không tụ tập hoặc rời vị trí làm việc theo quy định.
 • Sử dụng công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm của công ty đúng mục đích, không vẽ, xé các loại sổ sách. Sử dụng xong phải sắp xếp ngay ngắn đúng thứ tự, không tự ý tháo gỡ hoặc sửa chữa các loại công cụ hỗ trợ như Bộ Đàm, Đèn Pin. Không được xé tem bảo hành.
 • Không sử dụng các tài sản của khách hàng, của công ty vào mục đích cá nhân.
 • Không lợi dụng chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của mình để thực hiện hay tiếp tay thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty và tài sản của khách hàng.
 • Báo cáo lên cấp trên, BGĐ công ty các hành vi nguy hiểm, xâm hại đến an ninh, an toàn tại mục tiêu bảo vệ.
 • Không đến hoặc ở lại mục tiêu làm việc mà không phải ca trực của mình hoặc không có sự điều động của cấp trên.
 • Không được xô xát, gây gổ gây mất đoàn kết nội bộ, không được đánh người mà không phải lý do tự vệ.
 • Không tự động đổi ca trực khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.

 

Quyền hạn của nhân viên.

 • Có quyền đề xuất, tham mưu cho cấp trên các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ tại mục tiêu.
 • Có quyền tố giác nhân viên vi phạm hoặc các hành vi nguy hiểm đe dọa đến an ninh mục tiêu.
 • Có quyền nói lên tiếng nói của mình nhằm cải thiện công tác bảo vệ, công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty.
 • Có quyền tự ứng cử vào các vị trí quản lý, các vị trí công việc mà mình tự thấy có đủ khả năng đảm nhận.
 • Có quyền từ chối thực hiện các công việc, mệnh lệnh không phù hợp với nội quy lao động của công ty và trái với luật pháp Việt Nam.

 

Tags từ khóa:
Bài viết khác
CÔNG TY BẢO VỆ THĂNG LONG TẠI THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

CÔNG TY BẢO VỆ THĂNG LONG TẠI THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

Nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ tại Thủ Dầu Một: Là một thành phố với sự phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa,...
CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TẠI GÒ VẤP

CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TẠI GÒ VẤP

Là một trong số những quận có diện tích lớn nhất tại TPHCM, Gò Vấp cũng có thể nói đang dần dần trở thành một trung...
VÌ SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ BẢO VỆ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THĂNG LONG

VÌ SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ BẢO VỆ CỦA CÔNG TY BẢO VỆ THĂNG LONG

Khi nền kinh tế càng phát triển, đời sống nhân dân càng được nâng cao thì nhu cầu đảm bảo an toàn ngày càng trở nên...
LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI HỢP TÁC CÙNG THĂNG LONG

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI HỢP TÁC CÙNG THĂNG LONG

LỢI ÍCH KINH TẾ: LỢI ÍCH PHI KINH TẾ: LỢI ÍCH HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ: Với chi phí phục vụ tối thiểu, quý khách hàng không...
TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ THĂNG LONG

TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ THĂNG LONG

AN TOÀN: Công ty Thăng Long đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn hết lòng tận tâm với sự an toàn của...
NHỮNG LƯU Ý KHI LỰA CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

NHỮNG LƯU Ý KHI LỰA CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

Dịch vụ bảo vệ ra đời mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản...
Facebook
zalo
hotline